Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκτακτη επιχορήγηση ύψους 2.000 ευρώ των ΑΜΚΕ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΠΔΕ/282883/6893/1951/11-06-2020 ειδικής πρόσκλησης για έκτακτη επιχορήγηση των Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (ΑΜΚΕ) που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Σύγχρονου Πολιτισμού και της αίτησης που υποβάλατε εμπρόθεσμα, έως και τις 24/06/2020, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr/), προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της εν λόγω επιχορήγησης, παρακαλείσθε να προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου, Μετσόβου 5, Αθήνα, ημιόροφος), εις διπλούν, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο του επιχορηγούμενου φορέα με την εξής αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα της δαπάνης: «Η επιχορήγηση θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη οικονομικής ζημιάς, την τρέχουσα περίοδο, ως αποτέλεσμα της λήψης μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή εξάπλωσης του Κορωνοϊού (SARS-CoV-2)». Αναλυτικά στο ίδιο έγγραφο θα αναφέρονται τα μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητά τους. Το έγγραφο θα φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του φορέα. Το παραπάνω έγγραφο δεν απαιτείται για τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού.

2. ΦΕΚ Ίδρυσης και τροποποιήσεις ή καταστατικό και τροποποιήσεις ή τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό του προς επιχορήγηση φορέα, θεωρημένο από αρμόδια αρχή συνοδευόμενο από πρόσφατο (εντός τριμήνου) πιστοποιητικό περί μη τροποποιήσεων, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο (για τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού ισχύει ο καλλικρατικός νόμος).

3. Απόσπασμα πρακτικού ή ΦΕΚ ορισμού Δ.Σ. και νομίμου εκπροσώπου, στο οποίο θα ορίζεται και η διάρκεια της θητείας τους.

4. Φορολογική ενημερότητα, βεβαιωμένη από την αρμόδια υπηρεσία ή ψηφιακή, για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ εκτός Δήμων).

5. Ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαιωμένη από την αρμόδια υπηρεσία ή ψηφιακή, για είσπραξη χρημάτων από Δημόσιο Φορέα (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ).

6. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου, η οποία θα αναγράφει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φορέα και θα αναφέρει ότι δεν τηρούνται άλλοι λογαριασμοί πέραν αυτών. Εάν υπάρχουν ταμειακά υπόλοιπα τα οποία υπερβαίνουν το ποσό της επιχορήγησης, θα αναφέρεται για ποιες ανάγκες του φορέα θα χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά υπόλοιπα αυτά. Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από αντίγραφα της πρόσφατης κίνησης των λογαριασμών, βεβαιωμένα από την τράπεζα ή εκτυπωμένα μέσω internet. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση. Οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να δηλώνουν τον λογαριασμό που υποχρεωτικά οφείλουν να διαθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδας, προκειμένου να κατατεθεί εκεί η επιχορήγηση.

7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή εκτύπωση των στοιχείων του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση, όπου θα φαίνεται το ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος.

8. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, όπου θα βεβαιώνεται ότι «ο φορέας δεν έχει οφειλές σε ΦΠΑ και ΦΜΥ έως σήμερα».

9. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ. περί υποβολής οικονομικών στοιχείων, για επιχορηγήσεις σε φορείς που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω internet). Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης, οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986), όπου θα αναφέρει ότι δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

10. Για τους φορείς που έχουν επιχορηγηθεί συνολικά κατά το προηγούμενο έτος από δημόσιο φορέα με ποσό από 3.001,00 € και άνω, υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου, ότι έχουν καταχωρηθεί τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών που προέρχονται από τις επιχορηγήσεις που έλαβαν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια. Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από εκτύπωση με τις δαπάνες που έχει αναρτήσει ο φορέας στο Μητρώο Επιχ/νων Φορέων (mef.diavgeia.gov.gr). Για τους φορείς που δεν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.001,00 € κατά το προηγούμενο έτος, υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) ότι «δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης δηλώσεων δαπανών στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια επειδή δεν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.001,00 €». Όσοι φορείς απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση διότι ήδη αναρτούν τις δαπάνες τους στο Πρόγραμμα Διαύγεια σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010, να το δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986).

11. Για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ (εκτός Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων): Κατάθεση, με διαβιβαστικό έγγραφο, αρχικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο (ηλεκτρονικά στο email: [email protected], με παράλληλη γνωστοποίηση email επικοινωνίας φορέα, προκειμένου να σας αποσταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 11, 4ος όροφος (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3233155) και κατόπιν στη Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Χορηγιών του ΥΠΠΟΑ (Γενικό Πρωτόκολλο - Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα 10682), με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, των εξής: α) του απολογισμού του προηγούμενου έτους, β) του ειδικού απολογισμού επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους, από δημόσιο φορέα (σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί επιχορήγηση για το προηγούμενο έτος ή σε περίπτωση που έχει ληφθεί, αλλά δεν έχει δαπανηθεί εν όλω ή εν μέρει, προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου του φορέα) και γ) του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Το συγκεκριμένο διαβιβαστικό (που φέρει τους δύο, ως άνω, αριθμούς πρωτοκόλλου) επισυνάπτεται στο σύνολο των υπόλοιπων δικαιολογητικών επιχορήγησης που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και κατατίθενται στη Διεύθυνσή μας.

12. Για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις: βεβαίωση ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων του φορέα στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., εκτυπωμένη από το internet, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 5257/14 (ΦΕΚ Α΄ 93). Σε περίπτωση που κάποιος φορέας απαλλάσσεται από ορισμένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση αναφέροντας το θεσμικό πλαίσιο που τον απαλλάσσει. Περαιτέρω, επισημαίνουμε τα εξής:α) όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι πρόσφατες και να υπογράφονται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, είτε χειρόγραφα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, είτε ηλεκτρονικά μέσω της αρμόδιας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,καιβ) την υποχρέωση του φορέα για ρητή και σε εμφανές σημείο αναφορά, με κάθε ευκαιρία, σε έντυπο ή προφορικό ή ηλεκτρονικής αποτύπωσης λόγο, του γεγονότος της οικονομικής υποστήριξης από το Υπουργείο.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η προϊσταμένη του Τμήματος

Ε. Τουμπανάκη

Προηγούμενο άρθρο63o Φεστιβάλ Φιλίππων - Περίπατος στα κλειστά κτήρια της Καβάλας
Επόμενο άρθροΔιαβάστε το περιεχόμενο της συζήτησης του νέου προεδρείου του ΣΕΗ με την Υπουργό Πολιτισμού