Προκήρυξη διαγωνισμού των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου 2018

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ενίσχυση και προαγωγή του Ελληνικού Θεατρικού Έργου, προκηρύσσει το διαγωνισμό Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου για το έτος 2018 ως εξής:

Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου - Χρηματικό έπαθλο: 5.000 ευρώ.

Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά - Xρηματικό έπαθλο: 3.000 ευρώ.

Κρατικό Βραβείο για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς - Xρηματικό έπαθλο: 3.000 ευρώ.

Σε καθέναν από τους ανωτέρω διαγωνισμούς, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να απονέμει Έπαινο σε έργο που δεν βραβεύτηκε, αλλά διακρίνεται για την τόλμη και την καινοτομία του. Χρόνος υποβολής των έργων μέχρι και την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.

Τα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να ανήκουν σε όλα τα είδη της δραματικής τέχνης. Πρέπει να είναι γραμμένα απευθείας στην ελληνική γλώσσα (και όχι μεταφρασμένα στα ελληνικά).

Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα στην Δ/νση Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου / Τμήμα Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ρεθύμνου 1, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα). Έργα που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε γίνονται δεκτά.

Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός μόνον έργου και σε έναν μόνο από τους προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου τα υποβληθέντα έργα αποκλείονται. Τα έργα δεν επιστρέφονται.

Συνοδευτικά δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία αναγράφεται με σαφήνεια ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχει. Η αίτηση υπογράφεται με ψευδώνυμο και συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο στον οποίο περιέχονται τα εξής στοιχεία του συγγραφέα: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο. Εξωτερικά ο φάκελος θα φέρει το ψευδώνυμο του αιτούντος. Η τυχόν αναγραφή στην αίτηση ή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος και όχι του ψευδωνύμου συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία θα εσωκλείεται στον σφραγισμένο φάκελο, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, καθώς και ότι το υποβαλλόμενο έργο είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.

Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής αυτό συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στον διαγωνισμό. Τα έργα θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κάθε Επιτροπή διατυπώνει την απόφασή της σε ιδιαίτερο πρακτικό. Η ανακοίνωση των βραβείων θα γίνει το αργότερο τον Μάϊο του 2019. Με την ανακοίνωση των βραβείων δίνεται στη δημοσιότητα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αιτιολογημένη έκθεση της Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό της βράβευσης, καθώς και η άποψη της μειοψηφίας, εφόσον υπάρχει.

Η απονομή των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου γίνεται στο πλαίσιο της τελετής απονομής των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων. Τα βραβευμένα έργα διαβιβάζονται από την Δ/νση Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου / Τμήμα Θεάτρου και Χορού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Καλλιτεχνικούς Διευθυντές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος προς διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής τους στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό των εν λόγω Θεάτρων. Θίασοι του ελεύθερου θεάτρου οι οποίοι εντάσσουν στο ρεπερτόριό τους έργα που έχουν τιμηθεί με Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού έργου μπορούν να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το ανέβασμα των εν λόγω έργων υπό τους όρους των εκάστοτε ισχυόντων προγραμμάτων.

Με μέριμνα της Δ/νσης Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου, της Γενικής Δ/νσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τηρείται αναλυτική βάση δεδομένων προσβάσιμη στο διαδίκτυο με πλήρη λίστα των βραβευμένων έργων, περίληψή τους, καθώς και βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων τους, η οποία ενημερώνεται συστηματικά.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το διαγωνισμό θα δίνονται στα τηλέφωνα 210.8201722, 210.8201737, 210.8201735, 210.8201736.