Αγγελία για υπεύθυνο γραφείου στην Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών

Περιγραφή θέσης: Ο υπεύθυνος γραφείου υποστηρίζει το διοικητικό προσωπικό της Σχολής, βοηθά στον συντονισμό του προγράμματος σπουδών έχοντας καθημερινή επαφή με τους σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό, διεκπεραιώνει γραμματειακές εργασίες, επικοινωνεί με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ημιαπασχόληση)

Απαραίτητα προσόντα:
- Τίτλος σπουδών με σχετικό αντικείμενο (πολιτιστική διαχείριση, γραμματειακή υποστήριξη)
- Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον τομέα του πολιτισμού
- Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

Απαραίτητες προσωπικές δεξιότητες:
- Οργανωτικότητα, σωστός προγραμματισμός και διαχείριση χρόνου
- Ομαδικότητα, ικανότητα συνεργασίας
- Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, επίλυση προβλημάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών
- Ευελιξία και δημιουργικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή στην οποία θα περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Λήξη προθεσμίας 15 Νοεμβρίου 2019.