Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2016: Θέσεις εργασίας για ταμίες και ταξιθέτες

φεστιβάλ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. καλεί όσους έχουν τα προσόντα ή μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ταξιθέτες στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2016, να υποβάλουν σχετική αίτηση για την κάλυψη των σχετικών θέσεων. Η προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών αφορά στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του έτους 2016.

Προσόντα για ταμίες

Απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση χρήσης Η/Υ (WINDOWS XP, MS OFFICE, INTER-NET), καλή γνώση αγγλικών (επιθυμητή 2η γλώσσα), άριστη επικοινωνία και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για τον χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες.

Σε περίπτωση πρόσκλησης του υποψηφίου σε συνέντευξη, θα πρέπει να κατατεθούν: α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και β) τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων (σε ευκρινείς φωτοτυπίες των πρωτοτύπων).

Προσόντα για ταξιθέτες

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η γνώση μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, η προηγούμενη σχετική με το αντικείμενο προϋπηρεσία καθώς και η πιστοποιημένη γνώση πρώτων βοηθειών θα ληφθεί υπόψη.

Σε περίπτωση πρόσκλησης του υποψηφίου σε συνέντευξη, θα πρέπει να κατατεθούν: α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και β) τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων (σε ευκρινείς φωτοτυπίες των πρωτοτύπων).

1. Ο/Η προσλαμβανόμενος/η υπάλληλος θα συνάψει σχέση εργασίας με την  «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε», θα ασφαλίζεται και θα αμοίβεται με βάση την κείμενη  εργατική νομοθεσία, η δε τελική του μηνιαία αμοιβή θα προσδιορίζεται ως το  άθροισμα των ωρών απασχόλησης πολλαπλασιαζόμενο με το μικτό ωρομίσθιο  (ώρες απασχόλησης χ 4,50 ευρώ μικτό ωρομίσθιο).

2. Οι ώρες απασχόλησης εκάστου/ης υπαλλήλου διαμορφώνονται βάσει του γενικού  καλλιτεχνικού προγραμματισμού της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε», καθώς επίσης  και των όποιων άλλων λοιπών εκδηλώσεων καλείται η εταιρεία να καλύψει  οργανωτικά.

3. Το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου η εταιρεία μπορεί να  χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του/της υπαλλήλου για τη κάλυψη των  αναγκών της αρχίζει από την 1/6/2016 και ολοκληρώνεται την 15/10/2016.

Φόρμες αίτησης

Πληροφορίες

Διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικές με την παρούσα πρόσκληση μπορούν να παρασχεθούν από την εταιρεία, οδός Χατζηχρήστου 23 και Μακρυγιάννη, Κουκάκι, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210-9282900 και 210-9282904.