Η απάντηση από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την παραίτηση του Γιώργου Κιμούλη.

κατάλογος
Η ανακοίνωση του ΚΠΙΣΝ: 
Αγαπητοί καλησπέρα σας,

Το Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παρέλαβε στις 16/03/2017 την ηλεκτρονική επιστολή παραίτησης, του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γ. Κιμούλη.

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση (17/03/2017), το Δ.Σ. του ΚΠΙΣΝ αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1.  Εκφράζει τη λύπη του για την παραίτηση του κ. Γ. Κιμούλη.
2.  Να δοθεί στη δημοσιότητα το Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ. ΚΠΙΣΝ της 10/03/2017 που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες των μελών του και το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα.
3.  Σημειώνει ότι κατά την ολιγοήμερη άσκηση των καθηκόντων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ν. Μανωλόπουλος ενεργεί χωρίς καμία υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, με συχνή διαβούλευση με όλα τα μέλη του Δ.Σ. Ιδιαίτερα, αναφορικά με την έκδοση του Δελτίου Τύπου της 15/03/2017, διαφωνία εκφράστηκε μόνο από τον κ. Γ. Κιμούλη.
4. Αναφορικά με τη διαφάνεια, παραπέμπει στο προαναφερθέν Δελτίο Τύπου της 15/03/2017 όπου επαναλαμβάνεται η ομόφωνη, από κοινού με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δέσμευσή του για λειτουργία με πλήρη διαφάνεια και άκρα προσοχή στην οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που του δόθηκαν από τον μέτοχο της ΚΠΙΣΝ Α.Ε, την Ελληνική Πολιτεία.

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση με αναλυτικές πληροφορίες, η οποία περιέχει και τα εξής Παραρτήματα:

1. Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ. ΚΠΙΣΝ (10/03/2017) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
·Ανάθεση γενικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης του οργανισμού
·Παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής για πληρωμές και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του οργανισμού
2. Ηλεκτρονική επιστολή υποβολής παραίτησης κ. Γ. Κιμούλη προς το Δ.Σ. του ΚΠΙΣΝ (16/03/2017)
3. Δελτίο Τύπου ΚΠΙΣΝ (15/03/2017) αναφορικά με την τηλεδιάσκεψη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου.
.
Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ. ΚΠΙΣΝ (10/03/2017)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ’ αρ. 69
Της εξηκοστής ένατης (69ης) συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ A.E.»
της 10ης Μαρτίου 2017
Σήμερα, την 10η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ A.E.» (εφεξής ο «Οργανισμός»), που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού 364, τα οποία εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Οργανισμού της 28ης Φεβρουαρίου 2017, με τριετή θητεία, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία του Οργανισμού επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού 364 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Χρέη Γραμματέως ανατέθηκαν στη νομική σύμβουλο του Οργανισμού, κα Κλεοπάτρα Κούτρα του Σπυρίδωνος, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 29740)
Στην συνεδρίαση παρίσταντο οι κ.κ.:
1. Γεώργιος Κιμούλης του Ιωάννη και της Μαρίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως
2. Νικόλαος Μανωλόπουλος του Θεόδωρου και της Κλεοπάτρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, αυτοπροσώπως
3. Ματίνα Στέα του Παναγιώτη και της Ανδρομάχης, Μέλος, αυτοπροσώπως
4. Ανδρέας Νοταράς του Γεράσιμου και της Μαρίας-‘Εμμας, Μέλος, εκπροσωπούμενος από το μέλος Ματίνα Στέα δυνάμει της από 10.03.2017 σχετικής εξουσιοδοτήσεως (κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του καταστατικού).
5. Δημήτριος Κάρναβος του Γρηγορίου και της Ελένης, Μέλος, αυτοπροσώπως
6. Γεώργιος Κουμεντάκης του Ιωάννου και της Ευαγγελίας, Μέλος, αυτοπροσώπως
7. Δημήτριος Δημητρόπουλος του Νικολάου και της Γεωργίας, Μέλος, αυτοπροσώπως
Μετά τη διαπίστωση ότι υφίσταται απαρτία λόγω της παρουσίας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, και κανένα μέλος δεν προβάλλει αντίρρηση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, και υπό την προεδρία του κ. Γεωργίου Κιμούλη, προχωρά στη συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάθεση γενικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης του Οργανισμού.
2. Παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής για πληρωμές και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών του Οργανισμού.
ΘΕΜΑ 1ο: Ανάθεση γενικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης του Οργανισμού
Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής και «Δ.Σ.») αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση έχοντας καταρτίσει και γνωστοποιήσει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τις βασικές αρχές της στρατηγικής πολιτιστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης του Οργανισμού. Υποβάλλουν κοινή εισήγηση για το θέμα αυτό στο Δ.Σ. του Οργανισμού.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Οργανισμό στο εξωτερικό για θέματα που αφορούν στην προβολή του έργου του Οργανισμού. Για θέματα που αφορούν στην προβολή του έργου του Οργανισμού στην Ελλάδα, τον Οργανισμό εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο επεξεργάζονται τις βασικές αρχές της πολιτικής επικοινωνίας του Οργανισμού για πολιτιστικά θέματα και υποβάλλουν κοινή εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καταρτίζει το πρόγραμμα καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων του Οργανισμού. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός των επί μέρους εκδηλώσεων καταρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται το πρόγραμμα αυτό στο Δ.Σ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα πρέπει να είναι συμβατός με τον συνολικό προϋπολογισμό του Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της σχετικής σύμβασης δωρεάς με το «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».
6. O Πρόεδρος του Δ.Σ. από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταρτίζουν το πρόγραμμα εκπαιδευτικών, και επιστημονικών δράσεων του Οργανισμού και το εισηγούνται στο Δ.Σ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα πρέπει να είναι συμβατός με τον συνολικό προϋπολογισμό του Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της σχετικής σύμβασης δωρεάς με το «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».
Κατά τα λοιπά το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού του Οργανισμού ανέθεσε στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διαχείριση, διοίκηση και διεύθυνση του Οργανισμού και των έργων αυτού, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. ή αν ρητώς άλλως ορίζεται στην παρούσα απόφαση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού εκπροσωπεί τον Οργανισμό νομίμως έναντι τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεσμεύει τον Οργανισμό σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές του, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται από το Καταστατικό ή/και καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού και διευθύνει τα έργα του, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα του Οργανισμού.
Οι εξουσίες που του ανατίθενται με το παρόν περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:
Α. Εκπροσώπηση
Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει τον Οργανισμό με την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών και οργανισμών (ενδεικτικά διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών), εταιρειών κοινής ωφελείας, επιμελητηρίων, Υπουργείων, ταχυδρομείων, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και κάθε άλλου νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση του σκοπού του Οργανισμού.
Β. Συμβάσεις
Να συνομολογεί, υπογράφει, τροποποιεί και λύει συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για τον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των όρων προσφυγής σε Διαιτησία.
Για συμβάσεις συνολικής αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο του Οργανισμού να υπογράφει συμβάσεις.
Κάθε μήνα υποβάλλεται στο Δ.Σ. πλήρης κατάλογος των υπογραφεισών συμβάσεων με τους βασικούς όρους σε περιληπτική μορφή. Κατατίθεται επίσης η πλήρης σύμβαση εφόσον αυτό ζητηθεί από μέλος του Δ.Σ.
Γ. Δικαστική Εκπροσώπηση
Να παρίσταται και να εκπροσωπεί τον Οργανισμό ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.
Να υποβάλλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, προσφυγές και κάθε άλλο ένδικο βοήθημα, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως και κάθε είδους ένδικα βοηθήματα, να παραιτείται από αυτά, να προβαίνει σε αναγνώριση χρεών και να
συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως με κάθε δανειστή ή οφειλέτη κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ. Ασφάλιση
Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα οιαδήποτε αναγκαία ασφαλιστήρια συμβόλαια, κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να εισπράττει τις καταβλητέες στον Οργανισμό αποζημιώσεις.
Ε. Απαιτήσεις επιστροφής οφειλών, φόρων και δασμών
Να ζητεί την επιστροφή κάθε είδους οφειλών προς τον Οργανισμό, δασμών και φόρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από τον Οργανισμό αχρεωστήτως.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την εξουσία να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω οιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπάλληλο του Οργανισμού προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Οργανισμό είτε μόνο του είτε από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο (υπάλληλο του Οργανισμού) για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις.
Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε την άδεια προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, από κοινού ή ο κάθε ένας μόνος του να επικυρώνουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί επίσης ομόφωνα την Νομική Σύμβουλο του Οργανισμού, κα Κλεοπάτρα Κούτρα του Σπυρίδωνος, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 29740) να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο του Οργανισμού ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Οργανισμού ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.
ΣΤ. Προσωπικό
Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό του Οργανισμού και να καθορίζει τους όρους εργασίας του σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία και το καταστατικό του Οργανισμού και υπό τον όρον της ύπαρξης προηγούμενης ειδικής απόφασης του Δ.Σ..
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι αναφορικά με οποιαδήποτε ανατεθείσα σε αυτόν δυνάμει της παρούσας απόφασης εξουσία ή μέρος αυτής, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους του Οργανισμού, προκειμένου να εκπροσωπούν τον Οργανισμό για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις, σύμφωνα με το αρ.17 παρ. 2 του καταστατικού.
ΘΕΜΑ 2ο : Παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής για πληρωμές και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών του Οργανισμού
Σχετικά με το θέμα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής για πληρωμές και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών του Οργανισμού ως ακολούθως:
Για την κίνηση των λογαριασμών του Οργανισμού σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και άλλων εντολών πληρωμής, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στον Οργανισμό, την εντολή για πληρωμές στους προμηθευτές και οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και για πληρωμές μισθών, ισχύουν ως εξής:
(α) για ποσά ύψους μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, απαιτείται μόνη η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου
(β) για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ απαιτείται εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίζεται ότι στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται η εκπροσώπηση του Οργανισμού σχετικά με το άνοιγμα και την κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών του Οργανισμού σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, και τη διαχείριση οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής υπηρεσίας (ήτοι ενδεικτικώς υπηρεσίες e-banking, έκδοσης πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών κ.λπ.)
Κατ’ εξαίρεση ειδικώς αποφασίζεται ότι αναφορικά με περιοδικές πληρωμές (όπως ενδεικτικώς μισθοδοσία, καταβολές πάσης φύσεως σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, εταιρείες κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.) θα απαιτείται η υπογραφή μόνον του Διευθύνοντος Συμβούλου για συναλλαγές μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύνανται να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο του Οργανισμού να υπογράφει πληρωμές.
Κάθε μήνα υποβάλλεται στο Δ.Σ. αναλυτικός κατάλογος των πραγματοποιηθεισών πληρωμών.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο του Οργανισμού ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Οργανισμού ή την εκπροσώπηση αυτού σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι αναφορικά με οποιαδήποτε ανατεθείσα σε αυτόν δυνάμει της παρούσας απόφασης εξουσία ή μέρος αυτής, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους του Οργανισμού, προκειμένου να εκπροσωπούν τον Οργανισμό για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις, σύμφωνα με το αρ.17 παρ. 2 του καταστατικού.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, η συνεδρίαση λύθηκε.
Για την πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται νόμιμα ως ακολούθως.
1. Γεώργιος Κιμούλης του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Νικόλαος Μανωλόπουλος του Θεόδωρου, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού
3. Ματίνα Στέα του Παναγιώτη, Μέλος
4. Ανδρέας Νοταράς του Γεράσιμου, Μέλος (δια Ματίνας Στέα)
5. Δημήτριος Κάρναβος του Γρηγορίου, Μέλος
6. Γεώργιος Κουμεντάκης του Ιωάννου, Μέλος
7. Δημήτριος Δημητρόπουλος του Νικολάου, Μέλος
Επιστολή παραίτησης κ. Γ. Κιμούλη προς το Δ.Σ. του ΚΠΙΣΝ
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017
Προς Μέλη του Δ.Σ. του Κ.Π.Ι.Σ.Ν.
«Αγαπητοί κύριοι,
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο στοίχημα δυναμικού μετασχηματισμού του πολιτισμικού μας χάρτη. Η τεράστια ευθύνη διοίκησης είχε εξ αρχής ως δεσμευτική παράμετρο την συγκρότηση ενός συλλογικά δημιουργικού και αποφασιστικού Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια.
Η τελική αποκρυστάλλωση όμως της διοικητικής έκφρασης, προϊόν αναίτιων πολυήμερων “εσωκομματικών διαπραγματεύσεων”, απεδείχθη στην πράξη κατώτερη των περιστάσεων.
Παρά το συμφωνημένο πλαίσιο, ο διορισμένος εκ του Υπουργείου Οικονομικών διευθύνων σύμβουλος κ. Μανωλόπουλος - πρώην Διευθυντής του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών - υποκαθιστά στην ουσία όλο το Διοικητικό Συμβούλιο εκμεταλλευόμενος τις εύθραυστες εσωτερικές ισορροπίες του κυβερνώντος κόμματος στις οποίες αρνούμαι να συμμετέχω.
Ως μέλος μιας συλλογικότητας που δεν δύναται να ενεργοποιηθεί τελικώς - παρ’ όλες τις προσπάθειες που κατέβαλα όλον αυτόν τον καιρό - και ενός ασαφούς τοπίου καλλιτεχνικής διεύθυνσης που αρχίζει να διαμορφώνεται πλέον καθιστώντας σχεδόν απαγορευτικό οποιοδήποτε παραγόμενο έργο εκ μέρους του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. ΑΕ, υποβάλλω την παραίτησή μου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση δεν προτίθεμαι να συμβάλλω στην ακύρωση της δυναμικής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά ούτε και να συναινέσω σε διαδικασίες που μελλοντικά μπορεί να προκαλέσουν υπόνοιες αδιαφάνειας.
Με εκτίμηση
Γιώργος Κιμούλης»
.
Δελτίο Τύπου ΚΠΙΣΝ (15/03) αναφορικά με την τηλεδιάσκεψή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου.
Στενή Συνεργασία του ΚΠΙΣΝ και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
Καλλιθέα, 15 Μαρτίου 2017
Με αφορμή και σε συνέχεια της ανάληψης των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2017 τηλεδιάσκεψή του με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Από πλευράς της διοίκησης του ΚΠΙΣΝ υπογραμμίστηκε η συναίσθηση της ευθύνης για τη διεύθυνση αυτού του τόσο σημαντικού έργου που ανήκει σε όλους τους Έλληνες χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τονίστηκε επίσης η σταθερή βούληση του νέου Δ.Σ. να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη αξιοποίηση και διεύρυνση των δυνατοτήτων που παρέχει το ΚΠΙΣΝ στη χώρα μας, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, συνεχίζοντας το πλούσιο έργο που έχει κληροδοτήσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε στενή συνεργασία μαζί του. Αυτές, άλλωστε, είναι και οι κατευθύνσεις που έχει λάβει το νέο Δ.Σ. από τον εντολέα του, την Ελληνική Πολιτεία.
Ειδικότερα, συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η στενή συνεργασία των δύο οργανισμών με άξονα τις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες αποτελούν κοινή προτεραιότητα:
1. Τη λειτουργία με πλήρη διαφάνεια και άκρα προσοχή στην οικονομική διαχείριση.
2. Τη συνέχιση της προσφοράς ενός πλούσιου και πολύμορφου πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, αθλητικού και ψυχαγωγικού προγράμματος, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους νέους, ανοιχτού και χωρίς χρέωση για τη μέγιστη πλειοψηφία των εκδηλώσεων, χάρη στην στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τα επόμενα πέντε χρόνια, με δωρεές ύψους έως €50 εκατομμυρίων. Οι δωρεές θα καλύπτουν έξοδα εκδηλώσεων και προγραμματισμού του ΚΠΙΣΝ, καθώς και λειτουργικά έξοδα του ΚΠΙΣΝ.
3. Την αξιοποίηση από την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) των δυνατοτήτων που προσφέρει το έργο, με στόχο τον άμεσο πολλαπλασιασμό της προσφοράς τους στο κοινό και ιδιαίτερα στους νέους. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε το άριστο κλίμα συνεργασίας μεταξύ των τριών φορέων (ΕΛΣ, ΕΒΕ και ΚΠΙΣΝ), η βούληση της διοίκησης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να προσφέρει σε μόνιμη βάση κάθε δυνατή βοήθεια στην ΕΛΣ και την ΕΒΕ, ιδιαίτερα κατά την μεταβατική περίοδο προσαρμογής τους στις νέες
εγκαταστάσεις, καθώς και τα ευρέα περιθώρια συνεργασίας για κοινές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις.
4. Την ανάγκη σύντονης προσπάθειας των τριών φορέων για την καταγραφή τους στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη ως μειζόνων κέντρων, και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με μεγάλους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς.
Επιπλέον, συμφωνήθηκαν τακτικές συναντήσεις ανάμεσα στις διοικήσεις των δύο οργανισμών.
Τέλος, εκφράστηκε η αισιοδοξία του ΙΣΝ και του ΚΠΙΣΝ ότι με σκληρή δουλειά από όλους θα επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι που έχουν τεθεί, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της χώρας μας, με επίκεντρο τον πολιτισμό και την παιδεία.
Προηγούμενο άρθροΣεμινάριο αυτοσχεδιαστικού θεάτρου improv comedy!
Επόμενο άρθροΔιεθνές εργαστήριο χορού στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών